Facebook

Opinie

Działając na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
a także na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Mińskiego pod pozycją numer 47
wydajemy opinie honorowane we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych.

W naszej Poradni można otrzymać następujące opinie;

  1. stwierdzającą gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole lub też wskazującej na konieczność odroczenia obowiązku szkolnego;
  2. o objęciu ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
  3. o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia,  u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  4. o dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii;
  5. o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia;
  6. o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb absolwenta,
  7. o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia.
poradnia@strefarozwoju.edu.pl
www.strefarozwoju.edu.pl
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Strefa Rozwoju, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 14 lok. U17, tel. 25 752 04 35 lub 502 070 413
Projekt i wykonanie: megastudio
Do góry